Inndeling Når man har bestemt hva som skal få mest oppmerksomhet i bildet må man tenke på hvor på billedflaten man skal plassere dette. Hvor skal man plassere huset? Mange vil gjerne første gangen plassere huset mitt i bildet. Men dette er ikke spesielt spennende. Ut fra en teori om at det finnes et såkalt gyllent snitt kan vi litt forenklet si at det kan være passende å dele inn bildet på følgende måte:Her er hver av sidene delt inn i tre like store deler. I stedet for å plassere den mest interessante delen i midten er det bedre å plassere den i et av de fire punktene hvor linjene skjærer hverandre. Under ser dere et eksempel:Her ser dere hvordan man kan skape mer spenning i bildet ved å flytte hoved objektet til et av de kryssende punktene i det gyldne snitt. På samme måte hvis man vil male et bilde med en horisontal deling (for eksempel en horisont) så er det best å legge den til en av de to horisontale delelinjene fremfor å plassere denne på midten.:Igjen blir det mer spenning i bildet om vi unngår å plassere den horisontale delingen på midten.

En annen ting i et bilde som kan være bra er å ha balanse i bildet. Under ser dere et eksempel:

Her har vi en hovedel som er plassert litt til siden i bildet. Vi ønsker å gi en følelse av balanse i bildet. Vi plasserer da et mindre objekt ganske langt til den andre siden, slik at det ikke er tvil om hva som er hoved objektet, men det hjelper til å gi bildet helhet og interesse. Det finnes mange andre måter å dele inn komposisjonen på og igjen minner jeg om at man ikke skal bli for opphengt i regler. Men forsøk når du ser et bilde du liker om du kan se et system i komposisjonen. For å nevne noen andre eksempler så brukes tunnel inndelingen, hvor forgrunnen leder øyet mot ett område lenger bak i komposisjonen hvor det viktigste punktet finnes. Bruk av bokstavene L, U og S (eller Z) kan også være en løsning. Da plasseres objektene i bildet slik at bildet grovt sett kan deles inn ved å tegne inn en av disse bokstavene.

Så langt har vi ikke tenkt på hvor mange objekter vi skal ha med i bildet eller hvordan de bør forholde seg til hverandre. Skal man for eksempel male en mengde med personer, er det ofte en dårlig løsning å male hver enkelt person hver for seg. Det er bedre å lage grupper av personer og male hver gruppe som et objekt. I hvert fall kan det være et godt utgangspunkt, så kan man legge til flere detaljer for hver person mot slutten. Det samme kan sies om andre objekter. Man bør finne et passende antall og gjerne se på muligheten til å lage forbindelser mellom de ulike delene. For eksempel kan man gruppere to bygninger som i virkeligheten er plassert et stykke fra hverandre, eller forbinde de med vegetasjonen.

Har man funnet frem til ett passende antall objekter og plassert disse på en måte man er fornøyd med kan det neste steget være å definere lys og skygge. Som en første skisse kan det være til stor hjelp og kun bruke to valører (en lys og en mørk) og klart definere hva i bildet som er i lyset og hva er i skygge. Hvis man vil gjøre dette direkte på bildet man skal male kan man legge en tynn farge i mørke delene mens man lar resten være hvitt (akvarell). I oljemaling er det greit å bruke en mørk farge og en lys farge fra starten, siden man er kan lett gjøre en valør lysere ved å legge på et relativt tykt lag med maling. Dette vil da hjelpe oss i det videre arbeidet med å holde fokus på valørene i bildet.

Som nevnt over bør ikke alle delene i bildet være like viktige, men at man definerer ett eller flere hoved objekt. Men vi kan også la bildet være dominert av en bestemt farge, en bestemt valør eller en bestemt form (for eksempel kan vi ha mange firkanter (hus) eller rundinger(steiner)). Bruker vi for eksempel et splitt komplementær fargeskjema med rød, gulgrønn og blågrønn kan vi for eksempel la blågrønn dominere bildet. En måte å gjøre dette på er å bruke fargene i ett bestemt forhold:Her vil den grønne siden av fargesirkelen dominere, og særlig den blågrønne, mens de små delen med rødt vil hjelpe å skape kontrast og spenning. På samme måte kan vi bruke ulike mengder av ulike valører i et bilde:> Her kan man selvsagt variere hvilken valør som skal være dominerende i bildet, men poenget er altså at bruker man like mye av hver valør eller farge kan det bli ett kjedeligere bilde enn ved bruke ulike deler.
< >