Dybde Det finnes flere måter å skape dybde i et bilde på, for eksempel ved å bruke de varme fargene nærmest og de kalde lenger bak eller ved å la forskjellige objekter overlappe og på den måten antyde at noe er lenger bak i bildet. De to viktigste måtene å skaffe dybde i bildet er ved å bruke det såkalte luftperspektiv og det linære perspektiv. Det førstnevnte henter ideen fra naturen. Ser man utover et landskap vil alle partiklene i luften gjøre at de objektene som er langt unna oppfattes på en annen måte enn de som er nært. Vi kan si at objekter nærme oss har mer tekstur, mer valør kontrast, klarere definerte kanter, mer intense farger og varmere farger. Dette er igjen generelle egenskaper som man lett kan finne avvik fra i en del situasjoner. Men ser vi på et landskap så vil for eksempel to like trær helt klart se forskjellig ut hvis det ene står nært og det andre fjernt. Under har jeg listet opp typiske forskjeller mellom de to (like) trærne:
Nært tre Fjernt tre
Tekstur Her vil vi kunne se at stammen er ruglete og at bladene er mer glatte. Vi kan ikke se at stammen og bladene har ulik overflate (tekstur). For mye tekstur i bakgrunnen kan derfor virke forvirrende.
Kanter Kan se klare kanter som definerer deler av treet. For eksempel kanter rundt ulike blad og kanter rundt stammen. Her vil kantene være uklare og vi får bare et svakt omriss av hele treet. For klare kanter i bakgrunnen vil gjøre at objektet virker nærmere enn det egentlig er.
Valører Vi ser klart de ulike valørene i treet som skiller mellom den lyse (sol) og mørke (skygge) siden av treet. Og her kan kontrastene være store (altså stor forskjell mellom den lyseste og mørkeste valøren). Her vil forskjellen i valør være mindre. Det vil si at den lyseste valøren er mer lik den mørkeste valøren her enn i treet som står nært. Helt svarte eller helt hvite partier passer sjelden i en bakgrunn siden disse vil komme mot oss. Valørene blir oftest lysere jo lenger bak vi kommer.
Farger Vi vil se treets intense grønne farge (løv). Siden vi her ser gjennom mye luft vil fargen bli påvirket. Fargen blir mer blå/grå aktig. Så treet i bakgrunnen vil ha en mindre intens farge samt at den gjerne er litt mer kjølig.
Dette kan man overføre til de fleste delene av bildet man maler. Også for bilder malt innendørs, og med små distanser mellom de ulike objektene, kan noen av disse punktene være bra og tenke gjennom.

Det linære perspektiv hjelper oss med å tegne/male tredimensjonale objekter på en todimensjonal flate. Under ser dere et eksempel på bruk av et punkts lineært perspektiv:


For å tegne dette huset i perspektiv bruker man en del hjelpelinjer. Først må man bestemme hvor øyehøyden er. Ser man på huset nedenfra, ovenfra eller i vanlig høyde? Hvis dette huset er ca tre meter høyt har jeg her valgt å plassere øyehøyden rundt en meter. Altså må vi sitte på en stol med øynene en meter over bakken for å se huset i dette perspektivet. Vi kan da med tre hjelpelinjer definere vinkelen på tak og gulv på siden av huset. Fordi det bakre hjørnet av huset er lenger borte fra seeren enn det fremste vil veggen på huset se smalere ut her. For å oppnå dette bruker vi altså de tre hjelpelinjene som møtes i et forsvinningspunkt. Vinkelen på tak og vegg vil avhenge av hvor vi setter forsvinningspunktet. På figuren til høyre ser dere huset når vi tar bort hjelpelinjene.

I tillegg har jeg brukt to nye hjelpelinjer fra det samme forsvinningspunktet til å lage et vindu med riktig perspektiv. På dette huset er den fremre veggen helt firkantet. Det vil ofte være ønskelig at man også bruker perspektiv på denne siden. Vi bruker da to forsvinningspunkt i stede for bare ett (kalles to punkts perspektiv). Fremgangsmåten er som for ett punkts perspektivet, bare at vi gjentar prosessen for hver veggside.

Tar vi bort hjelpelinjene har får vi huset vist i figuren til høyre. Hvis man går rundt hjørnet av et hus, samtidig som man ser mot hjørnet hele tiden, vil man se at perspektivet endrer seg hele tiden. Igjen vil man kunne få det ønskede resultatet ved å variere plasseringen av forsvinningspunktene.

Et problem man kan støte på her er hvor skal man plassere mønet? Eller hvor er midten på veggen. For å avgjøre dette lager man ett kryss med en linje fra hver av hjørnene. Der disse skjærer hverandre er midten av veggen. Forlenger man så denne hjelpelinjen opp til hjelpelinjen som definerer toppen på taket så vil skjæringspunktet her gi plasseringen av mønet.

Man kan også utvidete dette med å bruke et tredje forsvinningspunkt. Dette er spesielt hvis man skal tegne høye hus (eller lignende). Står man på bakken og ser oppover et høyt hus vil man se at det blir smalere mot toppen. Så ved å bruke et forsvinningspunkt også på de vertikale linjene vil man oppnå denne effekten. Det er selvsagt ikke bare på hus man kan bruke prinsipper om det linære perspektiv. Det finne mye litteratur om hvordan man bruker prinsippene i andre situasjoner.
< >